ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
นายศราวุธ เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา บริหาร    
นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทท่าตะเกียบ ส่วนปฏิบัติการ    
นายจุมพล  จันทรกูล นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มวิชาการ    
นางสาวอมรรัตน์ คำวรรณะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ส่วนอำนวยการ    
นายโกญจนาท  กมลมาลย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ    
นายชัยทัด  บุญเกิด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ    
นายวิโรจน์  ปัญญาเหลือ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ    
นายธวัชชัย  สุวรรณชาติ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ    
นางสาวกิตติภรณ์  ศรีคร่ำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ ส่วนอำนวยการ    
นางสาวกมลทิพย์  ประคำมินทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ    
นายดุลพินิจ  หนูเอียด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ    

 

รายชื่อนามานุเคราะห์