1.การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1) รายละเอียด

2.การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39 /1 วรรค 1 รายละเอียด

3.การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) รายละเอียด

4.การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61) รายละเอียด

5.การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1) รายละเอียด

6.การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1) รายละเอียด

7.การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน รายละเอียด

8.การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง รายละเอียด

9.การให้บริการทดสอบวัสดุ รายละเอียด

10.คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า รายละเอียด

11.คืนหลักประกันสัญญา รายละเอียด

12.รับรองแนวเวนคืน รายละเอียด

13.ออกหนังสือรับรองผลงาน รายละเอียด

คู่มือสำหรับประชาชน