1.ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งแสริมด้านวิชาการงานทาง แก่ อปท.ในระดับพื้นที่”กลุ่มย่อยระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 

2.ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งแสริมด้านวิชาการงานทาง แก่ อปท.ในระดับพื้นที่”กลุ่มย่อยระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2 

3.ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งแสริมด้านวิชาการงานทาง แก่ อปท.ในระดับพื้นที่”กลุ่มย่อยระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3

ข่าวฝึกอบรม